Introduction

วัดพุทธบารมี ฮัมบูร์ก (ธรรมยุต) ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่  Wöschenhof 11, 22045 Hamburg Germany.  บนพื้นที่รวม 
2,084 ตารางเมตร  อยู่ห่างจากท่าเรือ ??  การเดินทางมาที่วัดสามารถมาได้หลายเส้นทาง ?? ปัจจุบันมีพระภิกษุจากประเทศไทย จำพรรษาอยู่ประจำจำนวน    รูป และยังมีพระธรรมทูตอื่นๆ ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมเป็นวาระปีละ 1-4 รูป  มีประชากรที่เป็นคนไทยอาศัยอยู่ในเมืองนี้มีประมาณ ............... คน (สำรวจเมื่อปีพ.ศ..........)  ปัจจุบันมีวัดไทยในเมืองฮัมบูร์กจำนวน ............ วัด

 

แนวคิดการสร้างวัด

 

- จะสร้างโดยประชาชน เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

 

- จะสร้างพระให้เป็นที่พึ่งของชาวพุทธทั่วไป

 

- จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป

- เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนดี

 

หลักการบริหารวัดพุทธบารมี

       เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ยึดติดในรูปแบบและกระบวนการ มุ่งผลงานเป็นหลัก และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ รู้คุณค่าของเวลา งานทุกอย่างที่ทำต้องมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในอนาคต

 

 

 

ที่มาของวัด

วัดพุทธบารมี เกิดจากการรวมตัวของชาวไทย-เอเซียและชาวเยอรมันที่นับถือพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาเลื่อมใส ต้องการที่จะมีวัด เพื่อเป็นสถานที่ ที่จะได้ร่วมกันประกอบกิจในทางพุทธศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ ตามแบบของวัฒนธรรมไทย จึงเมื่อปี พ.ศ. 2536/ค.ศ.1993 ชาวไทย-เอเซีย และชาวเยอรมัน และพุทธศาสนิกชนทุก ๆ ท่าน ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีชื่อว่า "สมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน" (Thailändisch–Deutscher Kulturverein e.V.) และเมื่อปี พ.ศ. 2542/1999 คณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธา ได้นิมนต์พระธรรมทูตคณะธรรมยุต จำนวน 2 รูป มาอยู่จำพรรษาเป็นปีแรกโดยท่านได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดป่าอตุโล ฮัมบวร์ก" ทำพิธีเปิดวัดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542 ต่อมาคณะกรรมการวัดและผู้มีจิตศรัทธาในนครฮัมบวร์ก โดยมี พระครูคุณสารโสภณ ในฐานะเป็นประธานสงฆ์ ได้ทำหนังสือขึ้นกราบทูลขอประทานชื่อวัดจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2543 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ประทานชื่อวัดว่า "วัดพุทธบารมี" คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยสมาชิก จึงได้ประชุมลงมติขอเปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่ ตามชื่อที่ได้ประทานมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า "สมาคมวัดพุทธบารมี วัฒนธรรมไทย–เยอรมัน" (Watbuddhabharami Thailändisch-Deutscher Kulturverein e.V.) และได้รับการอนุมัติจากศาลนครฮัมบวร์กแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544

 

สถานที่ตั้งวัดพุทธบารมี (ในอดีต )

 

       ทางสมาคมวัดพุทธบารมี ตั้งอยู่ที่ Beidenfletweg 24, 22149 Hamburg โดยได้ทำสัญญาซื้อบ้านพร้อมด้วยที่ดิน 730 ตารางเมตร  จำนวนพื้นที่ตัวอาคารทั้งหมด 672.87 ตารางเมตร  ในราคารวมทั้งสิ้น 320,000 ยูโร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 โดยขอกู้เงินจากธนาคาร 180.000 ยูโร และทำสัญญาผ่อนชำระทางธนาคารเดือนละ 1.400 ยูโร 

 

 

 

  สถานที่ตั้งวัดพุทธบารมี (ปัจจุบัน)

 

       ในปัจจุบัน ทางสมาคมวัดพุทธบารมี ตั้งอยู่ที่ Wöschenhof 11, 22045 Hamburg โดยได้ทำสัญญาซื้อบ้านพร้อมด้วยที่ดิน 2,084 ตารางเมตร  ในราคารวมทั้งสิ้น 540,000 ยูโร เมื่อวันที่ ................???   โดยทำสัญญากู้เงินจากธนาคาร 400,000 ยูโร และต้องผ่อนชำระทางธนาคารเดือนละ 2,300 ยูโร

 


Explore