พระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจ

พระครูคุณสารโสภณ

(อ.ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

เจ้าอาวาส

อุปสมบท  ๒๕๒๔

พระเอกพล วรปญฺโญ

พระธรรมทูตรุ่น ๒๓

อุปสมบท ๒๕๕๐

พระสรสิช อกฺกโชโต

อุปสมบท ๒๕๕๖


พระเอกณัฐ เอกณฎฺโฐ

อุปสมบท ๒๕๕๘


อัตตโนชีวประวัติพระครูสารโสภณ ผู้ก่อตั้งวัด

พระครูคุณสารโสภณ (อ.ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

(PHRAKHRU KHUNASARASOPHON KHUNASAMPANNO)

 

ตำแหน่งบริหารในปัจจุบัน

 

 

- ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพยุโรป

- ประธานสมาคมวัดพุทธบารมี Hamburg, เยอรมัน

- ประธานสมาคมวัดพุทธเมตตาบารมี Bremen, เยอรมัน

- ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์มูลนิธิวัดพุทธบารมี วัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์, ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

- เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน

 

ประวัติโดยย่อ

นามเดิม พระทองพูน ฉายา คุณสมฺปนฺโน นามสกุล นาคินชาติ อายุ 53 พรรษา 33 วิทยฐานะ น.ธ. เอก ตำแหน่ง เจ้าอาวาส

 

อุปสมบท เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2524

 

 

พระอุปัชฌาย์ พระราชวุฒาจารย์ ฉายา อตุโล

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสถิตสารคุณ ฉายา สถิโร

พระอนุสาวนาจารย์ พระสุพัฒน์ ฉายา พลวฑฺโฒ

 

อุปสมบทที่วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

 

ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศเยอรมนี ประจำอยู่ที่วัดป่าโพธิ์แก้ว ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรก โดยมีวัดสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี เป็นผู้นิมนต์มา เมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2542 ประจำที่วัดพุทธบารมี

 

ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (เยอรมัน) เป็นเวลา 15 ปี (พ.ศ.2557)

 

โดยได้สร้างวัดและวัดร่วมในสังกัด ทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศเนเธอร์แลนด์ รวม 6 วัด ดังนี้

 

1.วัดพุทธบารมี เมือง Hamburg ประเทศเยอรมัน พระครูคุณสารโสภณ (หลวงพ่อทองพูน คุณสมฺปนฺโน) เป็นเจ้าอาวาส

 

2.วัดพุทธเมตตาบารมี เมือง Bremen ประเทศเยอรมัน พระมหาชูชาติ ตปสีโล เป็นเจ้าอาวาส

 

3.วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ เมือง Musselkanaal ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร) เป็นเจ้าอาวาส

 

4.วัดพุทธบารมีโบคุม เมือง Bochum ประเทศเยอรมัน พระครูวรธรรมพินิต (หลวงตาสมพร วรธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาส

 

5.วัดป่าอสิญาโณ คาสเซิล เมือง Kassel ประเทศเยอรมัน พระอาจารย์ปฏิภาณ รตฺนปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส

 

6.วัดเมตตาบารมี เมือง Dortmund ประเทศเยอรมัน (พ.ศ.2557) พระสุยันโต อภิสุริโย เป็นเจ้าอาวาส

 

นอกจากนั้นหลวงพ่อทองพูนยังได้พัฒนาวัดในเมืองไทย เพื่อรับรองและฉลองจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามปณิธานของหลวงพ่อเมื่อแรกเริ่มในการคิดสร้างวัดในและนอกประเทศ

 

 

ซึ่งวัดในประเทศไทยนั้น ชื่อว่า "วัดป่าโพธิ์แก้ว ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ " ในปีนี้นั้น (พ.ศ.2557) หลวงพ่อพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันปิดทองฝังลูกนิมิต พระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับได้ว่าความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายของหลวงพ่อ ที่ปรารถนาให้ทุกคนพ้นทุกข์นั้น ได้เผื่อแผ่ไปยังทั่วทุกสารทิศ ไม่่ว่าที่่นั้น ๆ จะห่างไกลเพียงใด หากมีพุทธศาสนิกชนต้องการมีวัดหรือมีพระสงฆ์ หลวงพ่อย่อมฉลองศรัทธาไปตามกำลัง

 

ดังปรากฎในประเทศเนเธอร์แลนด์ อันเป็นสถานที่ตั้งของวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ นับว่าเป็นสถานที่ห่างไกลชุมชน โดยเฉพาะตัวเมืองหลวงเป็นอย่างมาก การสัญจรไปมาสะดวก ถึงระยะทางจะห่างไกลสักปานใด "ใจที่เป็นบุญของคน" ย่อมไม่ใช่อุปสรรค เช่นนี้แลที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ความดี คนดีทำง่าย ความชั่ว คนดีทำยาก...." แรงแห่งความเพียรยิ่งมากเท่าใด อานุภาพแห่งบุญย่อมมีมากเช่นนั้น

 

ในปัจจุบันวัดป่าโพธิ์แก้ว มีพระอธิการไกรทอง เตชปญโญ (ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองพูน) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

 

แนวคิดในการสร้างวัดของหลวงพ่อทองพูน

 

 

"จะสร้างโดยประชาชน เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

จะสร้างพระให้เป็นที่พึ่งของชาวพุทธทั่วไป

จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป

เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนดี"

ลำดับการจำพรรษาของพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธบารมี

ปี พ.ศ. 2542-2545 มีพระจำพรรษา 2 รูป 

 

1. พระครูคุณสารโสภณ

    (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2. พระมหาวิรัตน์ สุเมธิโก

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. 2550 มีพระจำพรรษา 5 รูป คือ

 

 

1. พระครูคุณสารโสภณ

    (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

     (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

3. พระไชยวัฒน์ โชติปญฺโญ

4. พระอาจารย์ มหาขวัญชัย อนุตฺตโร

5. พระอาจารย์ นคร ธมฺมปทีโป (ศรีบัวเทศน์ )

  

 

 

 

 

ปี พ.ศ. 2553 มีพระจำพรรษา 7 รูป

  

1.พระสุยันโต อภิสุริโย

2.พระครูคุณสารโสภณ (พระอาจารย์ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

3.พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (พระอาจารย์ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร) รองเจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี

4.พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

5.พระมหาชูชาติ ตปสีโล

6.พระเมธี ธีรปญฺโญ

7.พระมหาสิทธิชัย ปิยสีโล

 

 

ปี พ.ศ.2556 มีพระจำพรรษา 2

 

1.พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

2.พระวิชาญ อุตฺตโม

 

 

 

ปี พ.ศ.2559 มีพระจำพรรษา 4 รูป

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

   (พระอาจารย์ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2.พระไกรทอง เตชปญฺโญ

    (เจ้าคณะตำบล ลำปลายมาศ )

3.พระBela ฐานุตตธมฺโม

4. พระ โฮเซ่ ถาวโร

ปี พ.ศ. 2546 – 2547 มีพระจำพรรษา 4 รูป คือ

 

 1. พระครูคุณสารโสภณ

    (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

     (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

3. พระมหาสัณฐ์ สุจิณฺโณ

4. พระมนตรี มหาปุญฺโญ

 

 

 

ปี พ.ศ. 2551 มีพระจำพรรษา 4 รูป คือ

 

 

1. พระครูคุณสารโสภณ

     (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2 . พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

      (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

3. พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

4. พระมหาชูชาติ ตปสีโล

5. พระมหาสิทธิชัย ปิยสีโล

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2554 มีพระจำพรรษา 5

 

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

2.พระครุธรรมรัตน์กิจสุนทร

3.พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

4.พระวิชาญ อุตฺตโม

5.พระครูปลัดศิริ สิริวํโส

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2557 มีพระจำพรรษา 4

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

2.พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

3.พระวิชาญ อุตฺตโม

4.พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

 

ปี พ.ศ.2560 มีพระจำพรรษา 3 รูป

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

   (พระอาจารย์ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2. พระพรชัย ธมฺมธโร

3.พระเอกพล วรปญฺโญ

 

 

 

ปี พ.ศ. 2548 – 2549 มีพระจำพรรษา 3 รูป คือ

 

1. พระครูคุณสารโสภณ

    (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

2. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

     (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

3. พระไชยวัฒน์ โชติปญฺโญ

 

 

 

 

ปี พ.ศ. 2552 มีพระจำพรรษา 8 รูป คือ

 

 

1.พระราชปัญญาวิสารัท

   (หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม)

   อดีตเจ้าคณะ จังหวัดบุรีรัมย์

2.พระครูคุณสารโสภณ

   (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

3.พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

   (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

4.พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

5.พระมหาชูชาติ ตปสีโล

6.พระวิชาญ อุตฺตโม

7.พระมหาสิทธิชัย ปิยสีโล

8.พระพนม กิตฺติปญฺโญ

 

 

ปี พ.ศ.2555 มีพระจำพรรษา 4

 

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

2.พระครุธรรมรัตน์กิจสุนทร

3.พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

4.พระวิชาญ อุตฺตโม

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2558 มีพระจำพรรษา 2

 

1.พระครูคุณสารโสภณ

2.พระวิชาญ อุตฺตโม