คณะกรรมการบริหารวัดพุทธบารมีและคณะกรรมการบริหารสมาคมวัดพุทธบารมีวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

 

คณะกรรมการบริหารวัดพุทธบารมีและคณะกรรมการบริหารสมาคมวัดพุทธบารมีวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (ในปัจจุบัน)

1. พระครูคุณสารโสภณ ประธานกรรมการบริหารและเจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี
2. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร กรรมการ เลขานุการวัดและเหรัญญิก
3. คุณวิราภรณ์ ฮอฟมันน์ รองประธานกรรมการ
4. คุณเนตรน้อย มิค (Mix) รองประธานกรรมการ
5. คุณนวลจันทร์ Will กรรมการ และเลขานุการ
6. คุณภิญญดา กลาสเซอร์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
7. คุณพรพรรณ Winkelmann กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
8. คุณอรนิตย์ พวงศรี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
9. คุณ SompidSithisaat กรรมการ ประชาสัมพันธ์ (เกี่ยวกับงานประเพณี)
10. คุณ ยุพิน ราชิด Rachit (อ้อย) ติดต่อประสานงาน
11. Herr Steuerberater Dipl.-Kfm. Jens Mischke ติดต่อด้านบัญชีส่วนราชการ


หมายเหตุ : พระสงฆ์วัดพุทธบารมี เป็นพระธรรมทูตทุกรูป เป็นกรรมการบริหารวัด และเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ด้วย

 

 

คุณวิราภรณ์ Hoffmann

รองประธานสมาคมฯ

คุณศรีทอง Winkelmann

 


คุณแอ้ว กรอส

 

Mr.Reza  Neun

ติดต่อประสานงาน

คุณนวลจันทร์ Will

เลขาธิการสมาคมฯ

คุณจินตนา  Henke

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ

คุณพรพรรณ Winkelmann