พระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจ


พระพรชัย ธมฺมธโร

พระธรรมทูตรุ่น ๗

อุปสมบท ๒๕๓๗

พระครูรัตนปัญญาโกศล

พระธรรมทูตรุ่น ๑๙

อุปสมบท ๒๕๔๙

 

พระสิทธิเดช  ธมฺมเตโช

อุปสมบท ๒๕๕๐


ลำดับการจำพรรษาของพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธบารมี เดนมาร์ก

ปี พ.ศ. 2562 มีพระจำพรรษา 3 รูป 

 

1. พระพรชัย ธมฺมธโร

2. พระครูรัตนปัญญาโกศล

3. พระสิทธิเดช  ธมฺมเตโช