พระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจ


พระพรชัย ธมฺมธโร

พระธรรมทูตรุ่น ๗

อุปสมบท ๒๕๓๗

พระสิทธิเดช  ธมฺมเตโช

อุปสมบท ๒๕๕๐


ลำดับการจำพรรษาของพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธบารมี เดนมาร์ก

ปี พ.ศ. 2562 มีพระจำพรรษา 3 รูป 

 

1. พระพรชัย ธมฺมธโร

2. พระครูรัตนปัญญาโกศล

3. พระสิทธิเดช  ธมฺมเตโช

ปี พ.ศ. 2563 มีพระจำพรรษา 2 รูป 

 

1. พระพรชัย ธมฺมธโร

2. พระสิทธิเดช  ธมฺมเตโช