ประวัติวัดพุทธบารมีเดนมาร์ก

 

          สืบเนื่องจาก คุณดวงเดือน ทองดอนแป้น มีความประสงค์จะถวายบ้านและที่ดินที่ตนถือครองอยู่ (ยังอยู่ในระยะผ่อนชำระกับเจ้าของเดิม) ให้เป็นวัดสาขาแห่งใหม่ของวัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก โดยได้ปรึกษากับพระครูคุณสารโสภณ (หลวงพ่อ ทองพูน ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี Hamburg ประเทศเยอรมนี และคุณPaul Seehagen (คุณพอล ซีฮาเก้น) ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสมาคมวัดพุทธบารมีเดนมาร์ก ได้ช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารในการจัดตั้งเป็นสมาคม พระครูคุณสารโสภณได้เมตตาตอบรับในการจัดสร้างเป็นวัดสาขาที่ 7 และได้ตั้งชื่อว่า วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก พร้อมทั้งได้ส่งพระครูรัตนปัญญาโกศล (พระอาจารย์ไกรทอง ) จัดเตรียมสถานที่และดำเนินจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงและพัฒนาวัดในเบื้องต้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

 

     คุณดวงเดือน ทองดอนแป้น บริจาคบ้านและที่ดินในส่วนที่ตนผ่อนชำระไปแล้วในเบื้องต้น และร่วมถวายปัจจัยทำบุญตั้งต้นเป็นเงิน 100,000 โครนเดนมาร์ก โดยทางวัดรับภาระการผ่อนชำระต่อในส่วนที่เหลือ อันมีมูลค่า 400,000 โครน โดยชำระปีละหนึ่งครั้ง ครั้งละ 100,000 โครน เป็นเวลา 4 ปี

       ด้วยแรงศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งวัดในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ การประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศล ศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นและเมืองใกล้เคียง  

    พระครูคุณสารโสภณ (หลวงพ่อทองพูน คุณะสัมปันโณ) ได้จัดส่งพระสงฆ์ จากวัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก หมุนเวียนกันเข้ามาประจำการและพัฒนาวัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2562) มีพระประจำการ 3 รูป คือ  

 

          1.  พระอาจารย์พรชัย ธมฺมธโร  พรรษา 26 (รักษาการเจ้าอาวาส)

          2.  พระครูรัตนปัญญาโกศล (ไกรทอง เตชะปัญโญ) พรรษา 13

          3.  พระอาจารย์สิทธิเดช ธัมมะเตโช พรรษา 13

 

         ปัจจุบัน ทางวัดได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง และทุกเย็นวันเสาร์ จะมีการอบรมภาวนาให้กับผู้สนใจและว่างจากภาระกิจมาร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำ

 

         และเนื่องจากสภาพบ้านมีหลายส่วนต้องปรับปรุงซ่อมแซม ต้องอาศัยเงินงบประมาณพอสมควรในการจัดการ นอกเหนือไปจากการผ่อนชำระในส่วนของบ้านและที่ดินในแต่ละปี  ซึ่งทางวัดจำเป็นต้องอาศัยกำลังศรัทธาจากญาติโยมในชุมชนและเมืองใกล้เคียง ร่วมด้วยช่วยกันทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ในการพัฒนาวัดให้เสร็จแล้วสมบูรณ์

 

 

         การก่อตั้งสมาคมวัดพุทธบารมีเดนมาร์กขึ้นนี้ วัดจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังช่วยส่งเสริมวัดและพระสงฆ์ให้ได้สืบสานพระพุทธศาสนา ดำรงปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน และเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ขอขอบคุณและอนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ... สาธุ