ประวัติวัดพุทธบารมีเดนมาร์ก

 

          สืบเนื่องจากคุณ ดวงเดือน ทองดอนแป้น มีความประสงค์จะถวายบ้านและที่ดินที่ตนถือครองอยู่ (ยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระกับเจ้าของเดิม) ให้เป็นวัดสาขาแห่งใหม่ของวัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก โดยได้มาขอคำปรึกษากับพระครูคุณสารโสภณ (หลวงพ่อ ทองพูน ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี Hamburg ประเทศเยอรมนี และคุณPaul Seehagen (คุณพอล ซีฮาเก้น) ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสมาคมวัดพุทธบารมีเดนมาร์ก วัฒนธรรมไทย-เดนมาร์ก-เยอรมัน ( Wat Buddhaparami Denmark Thai-Danish-German cultural association.) ก็ได้ช่วยรวบรวมสมาชิก ดำเนินการเรื่องเอกสาร และยื่นขอจัดตั้งเป็นสมาคม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จนได้รับการอนุมัติโดยสมบูรณ์แล้ว พระครูคุณสารโสภณจึงได้เมตตาตอบรับในการจัดสร้างเป็นวัดสาขาที่ 7 และได้ตั้งชื่อว่า วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก พร้อมทั้งได้ส่งพระครูรัตนปัญญาโกศล (พระอาจารย์ไกรทอง ) จัดเตรียมสถานที่และดำเนินจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงและพัฒนาวัดในเบื้องต้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

     คุณดวงเดือน ทองดอนแป้น บริจาคบ้านและที่ดินในส่วนที่ตนผ่อนชำระไปแล้วในเบื้องต้น และร่วมถวายปัจจัยทำบุญตั้งวัดเป็นเงิน 100,000 โครนเดนมาร์ก โดยทางวัดรับภาระการผ่อนชำระต่อในส่วนที่เหลือ อันมีมูลค่า 400,000 โครน โดยทำสัญญาครั้งแรกว่า จะมีการชำระปีละหนึ่งครั้ง ครั้งละ 100,000 โครน เป็นเวลา 4 ปี (ต่อมาภายหลัง ทางวัดได้ดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนก่อนกำหนดเดิม คือ เสร็จสิ้นเมื่อเดือน มิถุนายน 2563) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทำเรื่องโอนสิทธิ์ที่พักอาศัย จากเจ้าของเดิมมาเป็นของสมาคมเป็นการถาวร

     ด้วยแรงศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งวัดในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ให้พร้อมใช้งาน และสามารถรองรับคนจำนวนมากได้ นอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศล ศึกษาปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นและเมืองใกล้เคียงได้โดยสะดวกอีกด้วย     พระครูคุณสารโสภณ (หลวงพ่อทองพูน คุณสัมปันโณ) ได้จัดส่งพระสงฆ์ จากวัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก หมุนเวียนกันเข้ามาประจำการและพัฒนาวัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2563) ปัจจุบันมีพระประจำการ 2 รูป คือ   

1.    พระอาจารย์พรชัย ธมฺมธโร  พรรษา 27 (รักษาการเจ้าอาวาส)

2.    พระอาจารย์สิทธิเดช ธมฺมเตโช พรรษา 14

ปัจจุบัน ทางวัดได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง และทุกเย็นวันเสาร์ จะมีการอบรมภาวนาให้กับผู้สนใจและว่างจากภารกิจ มาร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำ

เนื่องจากสภาพบ้านมีหลายส่วนต้องปรับปรุงซ่อมแซม ต้องอาศัยเงินงบประมาณพอสมควรในการจัดการ นอกเหนือไปจากการผ่อนชำระในส่วนของบ้านและที่ดินในแต่ละปี  ซึ่งทางวัดจำเป็นต้องอาศัยกำลังศรัทธาจากญาติโยมในชุมชนและเมืองใกล้เคียง ร่วมด้วยช่วยกันทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ในการพัฒนาวัดให้เสร็จแล้วสมบูรณ์

 

 

         การก่อตั้งสมาคมวัดพุทธบารมีเดนมาร์กขึ้นนี้ วัดจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังช่วยส่งเสริมวัดและพระสงฆ์ให้ได้สืบสานพระพุทธศาสนา ดำรงปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน และเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ขอขอบคุณและอนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ... สาธุ