January

01-01-2017  ร่วมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2017

03-01-2017   ทำบุญปีใหม่ที่ร้านบัวทอง ช้างไทย

04-01-2017   ทำบุญปีใหม่ร้านอาหารไทย Bei Dammy Mix (คุณเนตรน้อย Mix)

07-01-2017   งานบุญขึ้นปีใหม่ที่วัด

February

12-02-2017  ทำบุญบ้านคุณรุ่งทิพย์ Münster

22-02-2017  ร่วมงานฌาปนกิจคุณฉวี พัฟฟ์

25-02-2017  งานมาฆบูชาวัดพุทธบารมีฮอลแลนด์ 

26-02-2017  งานมาฆบูชาวัดพุทธบารมี Düsseldorf

March

02-03-2017   ทำบุญบ้านคุณวนิดา เกตุมณ๊

04-03-2017   ทำบุญร้านอาหารไทย Drei Jai คุณจิตต์

05-03-2017  ทำบุญ100 วัน Lothar Michler บ้านโยมแก่น โอล์เด่นบวร์ก.

11-03-2017 งานมาฆบูชาวัดพุทธบารมีฮัมบูรก์ Hamburg