ประวัติพระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

 

นามเดิม    ธรรมรงค์   นามสกุล  โหรารัมย์

วันเดือนปีเกิด  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๗     

วันอุปสมบท   วันที่     ๑๕     เดือนพฤษภาคม    พุทธศักราช   ๒๕๒๗ 

                ณ วัดกระดึงทอง   ต.บ้านด่าน   อ.เมือง     จ.บุรีรัมย์

วิทยฐานะ   น.ธ. เอก    

พระอุปัชฌาย์                       พระชินวงศาจารย์ (เหลือง     ฉนฺทาคโม)

พระกรรมวาจาจารย์              พระครูธรรมประเวที (อาจ     อาวุธปญฺโญ)

พระอนุสาวนาจารย์               พระอาจารย์วิลาศ  รกฺขิโต

 

มาปฏิบัติศาสนกิจ ในประเทศเยอรมัน   เป็นครั้งแรก โดยมีสมาคมไทย-เยอรมัน  เป็นผู้อาราธนานิมนต์  เมื่อวันที่  ๕   เดือนธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๔๒    อยู่จำพรรษาแห่งแรก ณ วัดพุทธบารมีฮัมบูร์ก   และ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๗

พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

ตำแหน่งเจ้าอาวาสและประธานมูลนิธิฯ


พระครูปลัดวิชาญ  อุตฺตโม

พระธรรมทูตและรองประธานมูลนิธิฯ


ประวัติการจำพรรษาของพระภิกษุ

 

2556 / 2013

 

1. พระครูคุณสารโสภณ

    (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

 

2. พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

2557

 

1. พระมหาพยัพนาม ฐิตธมฺโม (ชัยมาดี)

2. พระสิวะ ชยเมโธ 

2558

 

1. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

     (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

2. พระมหาพยัพนาม ฐิตธมฺโม (ชัยมาดี)

3. พระสิวะ ชยเมโธ 


2559

 

1. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

     (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

2.พระวิชาญ อุตฺตโม

3. พระมหาพยัพนาม ฐิตธมฺโม (ชัยมาดี)

4. พระสิวะ ชยเมโธ 

5. พระมาติน

2560 / 2017

 

1. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

2.  พระวิชาญ  อุตฺตโม

2561 / 2018

 

1.พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

2. พระครูปลัดวิชาญ  อุตฺตโม

2563 / 2020                1. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร  (ธรรมรงค์  ธมฺมสาโร)                                2. พระครูปลัดวิชาญ  อุตฺตโม