คณะกรรมการบริหารมูลนิธิวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์

 

พระครูคุณสารโสภณ

(อ.ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ

พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

(อ.ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร)

ประธานมูลนิธิฯ

พระวิชาญ  อุตฺตโม

รองประธานมูลนิธิฯ